Construïm marcs i mirem què valen

Preneu una fotografia de 15x20cm. Contruïu un marc al voltant1. Què costarà fer-lo?

Quina àrea tendria un marc que costàs 20 €?

  • En general, trobar el cost per a una forma arbitrària és complicat. Podem restringir-nos a formes geomètriques conegudes (rectangles, triangles, cercles, etc.)
  • Per al cas rectangular, podem simular el cost del marc amb el Geogebra (off-line) [1]
  • En el cas de determinar l’àrea d’un cost determinat, obtindríem una equació de segon grau (\(x^2 + 2(a+b)x = area/cost\), on \(x\) és l’amplada del marc rectangular)
  • Relacionat amb: “Què costaria el segon marc?”

References

[1] Bordoy, X. Give a picture (15x20). make a frame around. what is its cost? Http://tube.geogebra.org/material/simple/id/2855769 … how big it’s if it costs 20? https://twitter.com/somenxavier/status/707624471427940352.


  1. no necessàriament rectangular

Comments