A quina pàgina està el punt?

Llibre amb un punt de llibre
Llibre amb un punt de llibre

A quina pàgina està el llibre?

a quina pàgina estava el punt de llibre
Nombre de pàgina on està el punt de llibre

  • Aquesta òpera en tres actes es pot fer a classe com a activitat grupal: es reparteixen llibres qualsevols i punts. I es demana que un alumne posi el punt i demani a l’altre a quina pàgina està el llibre. L’única informació proporcionada és el nombre de pàgines totals del llibre. S’anota la resposta de l’alumne i la pàgina on vertaderament estava el punt. S’intercanvien els papers. Guanya qui menys error (absolut o relatiu ha fet).
  • De la mateixa manera, es podria fer grupal l’òpera en tres actes, equipant als grups amb regle i que els alumnes l’usassin per estimar on estar el punt del llibre.

Comments